6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK, ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

Emirgan, Sakıp Sabancı Caddesi, No:108 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Rumeli Kürek Kulübü olarak www.rumelikurek.com adlı web sitemizi ziyaret etmenizden, kürek sporuna ve kulübümüze gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler veya reklamlar da içerebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik, Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.

a. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan, kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Kulübümüz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; hukuki ve ticari güvenliğin temini ve Kulübümüzün ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

b. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kulübümüz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızdan yapılması; Kulübümüz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Kulübümüz ve Kulübümüzle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Kulübümüzün ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

c. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kulubümüz tarafından, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.rumelikurek.com adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. Rumeli Kürek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
SEÇME OLANAKLARI

Kişisel verilerinizden, sizi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir.

ÇEREZLER (COOKİELER)

Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz.

GİZLİLİK

Kişisel veriler gizliliğe tabidir. Üyelerin verilerinin izinsiz olarak toplanması, işlenmesi ya da kullanılması yasaktır. Bu kapsamda Kulübümüz, kişisel verilerinizi, toplama amacına uygun olarak kullanmakta, hukuka aykırı olarak verilerinize erişimi engellemekte ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli tedbir ve kontrolleri almaktadır.

GÜVENLİK

Kulübümüz tarafından toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.

BİLGİ EDİNME HAKKI

KVKK kapsamında Kulübümüz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde bizimle +90 0541 381 36 39 numaralı telefonlarımızla iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.